Voorwaarden

-

Verkrijgbaarheid

 1. Bij bestelling bent u niet afhankelijk van een minimale afname en indien u bij Slankelijn voor 13:00 uur bestelt, dan heeft u de producten binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw orderbevestiging in huis.
   

Leveringsvoorwaarden

  Prijzen, kortingen, levertijden, deelleveringen:
 1. Facturering geschiedt tegen de prijzen inclusief BTW, die gelden op de datum van aflevering.
 2. Voor bestellingen buiten Nederland worden de verzendkosten in overleg vastgesteld.
 3. Bij alle bestellingen wordt € 0 verzendkosten in rekening gebracht.
  Bij bestellingen beneden € 20,- wordt er vanwege hoge afhandelingskosten een extra toeslag berekend.
 4. Er wordt zoveel mogelijk uit voorraad geleverd. Levertijden van producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering opgegeven worden.
 5. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Voor het overige wordt iedere deellevering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
   

Rembours, incassokosten, rente en betaling:

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Door overschrijding van deze termijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op 2% rente per (gedeelte van een) maand. Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven, zijn de kosten berekend conform het incassotarief van de NOVA, doch met een minimum van € 70,- ex. BTW, terstond opeisbaar.
 2. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren en deze debiteur voor de toekomst van levering uit te sluiten.
 3. In alle gevallen kunnen wij onder rembours leveren of vooraf zekerheid verlangen.
   

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Wij behouden ons het eigendom van geleverde zaken voor, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
 2. Zolang de betaling niet door ons is ontvangen, is het de koper niet toegestaan om deze goederen aan derden te verkopen.
   

Reclames, aansprakelijkheid:

 1. Reclames schriftelijk binnen 30 dagen. Indien tijdig is gereclameerd en de koper de zaken heeft geretourneerd, zullen wij hetzij voor gratis herlevering zorgdragen hetzij de koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat zijn wij nimmer gehouden.
 2. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet-, niet tijdige-, of niet behoorlijke nakoming zal nimmer het netto factuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan.
   

Toepasselijk recht, acceptatie voorwaarden:

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en accoord met deze voorwaarden.

DEZE VOORWAARDEN GELDEN VANAF 18 AUGUSTUS 2003 EN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KvK GRONINGEN NEDERLAND ONDER NR. 3239.

-

-